+420 573 341 641  info@walmag.cz

PODMÍNKY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO“)

I ADMINISTRATOR

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:  WALMAG MAGNETICS s.r.o
    siedziba: Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž 
    REGON: 18189113, NIP: CZ18189113
    wpisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wpis 3215


    (zwana dalej łącznie „Spółką“). 

2. Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

3. Przetwarzania Twoich danych osobowych dokonują upoważnieni pracownicy spółki. Przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem sprzętu komputerowego, ewent.
też ręcznie,

    w przypadku danych osobowych w formie papierowej, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dotyczących administracji i przetwarzania danych osobowych. Spółka dokłada wszelkich starań,

    by chronić Twoją prywatność podczas korzystania z jej usług. Spółka podjęła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, manipulacją i

    nieupoważnionym dostępem. Spółka ciągle dostosowuje swoje środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym i rozwojem.

II PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

1. Nie jesteś zobowiązany do przekazania danych osobowych Spółce. Przekazanie Twoich danych osobowych jest jednak wymogiem niezbędnym do tego, by Spółka mogła zawrzeć z Tobą umowę, ewent.

    mogła świadczyć inne usługi. Spółka wymaga Twoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Spółki (z powodu, w celu oraz na czas, jak wyszczególniono poniżej).

    Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą w żadnym przypadku sprzedawane innym podmiotom, ani też wykorzystywane w inny komercyjny sposób.

2. Spółka przetwarza głównie następujące dane osobowe:

      (a) w celu zawarcia z Tobą umowy (zamówienia) z
               - Imię i nazwisko
               - Adres
               - Adres e-mail
               - Telefon
               - Dane bankowe
               - REGON i NIP (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
               - Dane kontaktowe Twoich pracowników
               - Inne dane niezbędne do realizacji umowy
               - Dane przekazane poza ramami stosownych ustaw w ramach udzielonej przez Ciebie zgody


      b) w przypadku wysyłania informacji handlowych w sytuacji, gdy nie jesteś klientem Spółki, tj. nie zawarłeś żadnej umowy ze Spółką, lub w przypadku, gdy tylko dokonano rejestracji w Spółce
               - Imię i nazwisko
               - Adres e-mail
               - Telefon


     c) w przypadku, gdy tylko zadajesz pytanie, komentujesz, recenzujesz
              - Imię i nazwisko
              - Adres e-mail

     d) Pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami, jesteśmy zobowiązani do przekazania niektórych Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Policji RCz, ewent. innym organom ścigania,

         w tym wyspecjalizowanym służbom (ÚOOZ - Urząd ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, Służba celna, itd.) oraz innym organom administracji publicznej.

     Dane osobowe użytkowników, zarówno publiczne jak też prywatne, nie zostaną udostępniane, kradzione, wymieniane, przenoszone ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim, bez wyraźnej zgody użytkownika.

3. Spółka otrzyma przetwarzane dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (gdy przekażesz je np. w ramach rejestracji do usługi lub z indywidualnej korespondencji z Tobą),

    lub z publicznie dostępnych rejestrów, wykazów i ewidencji (np. rejestr handlowy, rejestr przedsiębiorców, publiczna książka telefoniczna, itp.)

 

Czy strona internetowa www.walmag.cz używa plików Cookies?

Tak. Cookies to małe pliki, które są przesyłane do komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej zamiast usługodawcy i umożliwiają witrynie lub dostawcom usług na

rozpoznanie Twojej przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie określonych informacji. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia, nie służą do zbierania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych, mają jednak znaczenie

dla ochrony prywatności. Plików cookies nie używamy do identyfikacji użytkowników strony internetowej lub nieodpowiedniego wykorzystania danych logowania.

Pliki cookies stosujemy także w przypadku, gdy użytkownik korzysta z usług, które oferujemy naszym partnerom, takich jak usługi reklamowe lub funkcje usług firmy,

które mogą się wyświetlić na innych witrynach.

Kolejną grupę stanowią pliki cookies stron trzecich (np. Google Analytics do analizy frekwencji odwiedzin konkretnej strony internetowej lub określonej usługi, lub pliki cookies operatorów

systemów reklamowych, które są obsługiwane na naszej stronie internetowej). Takie pliki cookies są zarządzane przez strony trzecie, a my nie mamy dostępu do odczytu lub zapisu tych danych.

 

III PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Dane osobowe należy przetworzyć: 

       (a) w przypadku, gdy zawierana jest z Tobą umowa w celu sporządzenia oferty, zawarcia umowy i jej realizacji, ewent. prowadzenia Państwa Twojego konta klienta oraz w celu realizacji

           powiązanych zobowiązań umownych lub prawnych, takich jak w szczególności archiwizacja dokumentów podatkowych i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

          Podstawą prawną przetwarzania jest zatem:        

             (i) realizacja umowy (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

            (ii) wypełnienie obowiązku prawnego (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

           (iii) uzasadniony interes (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. przede wszystkim marketing bezpośredni, gdy Spółka przetwarza Twoje dane osobowe również w celu rozpowszechniania informacji handlowych,

                 dotyczących podobnych usług własnych, ankiet zadowolenia, wysyłania życzeń urodzinowych lub PF oraz w celu wykonywania prostych analiz

                 (np. pomiar odwiedzin strony internetowej itp.),

           (iv) wyrażenie zgody (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. w przypadku wysyłania informacji handlowych, które nie wchodzą w zakres marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności wysyłanie informacji

                 handlowych dotyczących oferty towaru lub usług osób trzecich.

       b) w przypadku wysyłania informacji handlowych w sytuacji, gdy nie jesteś klientem Spółki, tj. nie zawarłeś żadnej umowy ze Spółką, lub przypadku, gdy tylko dokonałeś

           rejestracji w serwisie Spółki, podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie przez Ciebie zgody (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku udzielenia zgody

           przetwarzanie odbywa się w celu oferowania usług, wysyłania informacji handlowych oraz powiadamiania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę itp.

       c) w przypadku, gdy tylko zadajesz pytanie, komentujesz, recenzujesz, podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku (przed)umownego (zgodnie z post. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez niezbędny okres czasu:

     (a) w przypadku zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji umowy i późniejszego przechowywania dokumentów podatkowych faktur VAT za

         zamówioną i dostarczaną usługę lub towar; masz jednakże w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

2) Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz przesłać Spółce na piśmie, na adres Spółki lub za pośrednictwem e-mailu na adres info@walmag.cz

V INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1) Przetwarzaniem Twoich danych osobowych zajmuje się Spółka, a więc administrator danych osobowych, jednak dane osobowe mogą być również przetwarzane na rzecz Spółki przez inne osoby, którymi mogą być:

        - dostawcy usług zewnętrznych dla Spółki (zwykle usługi programistyczne lub inne usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe itp.),        

        - operatorzy serwerów zapasowych lub operatorzy technologii wykorzystywanych przez Spółkę, którzy przetwarzają je w celu zapewnienia funkcjonalności odpowiednich usług Spółki.

2) W przypadku, gdy zawarłeś umowę ze Spółką, Twoje dane osobowe mogą przetwarzać także:

        - w niezbędnym zakresie doradcy podatkowi, biegli rewidenci, adwokaci Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług doradczych,

        - spółki z tej samej grupy, co Spółka

        - dane osobowe dłużników zalegających z płatnościami mogą być również udostępnione spółce zajmującej się ubezpieczeniem należności lub firmom windykacyjnym,

          w celu windykacji lub ściągnięcia należności Spółki,

        - operatorzy bramek płatniczych,

        - przewoźnicy

        - dane osobowe mogą być również przekazane organom administracji publicznej na żądanie lub w przypadku podejrzenia naruszenia prawa,

        - ewentualnie inni dostawcy podobnych usług, z których jednak Spółka obecnie nie korzysta. 

3) Spółka nie zamierza przekazać Twoich danych osobowych do kraju trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI TWOJE PRAWA

1) W ramach przetwarzania danych osobowych przez Spółkę masz prawo do:

      - żądania informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe Spółka przetwarza,

      - żądania od Spółki wyjaśnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych,

      - zażądania od Spółki dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich aktualizacji lub poprawienia,

      - zażądania od Spółki usunięcia Twoich danych osobowych, ewent. ograniczenia ich przetwarzania,

      - przekazania Twoich danych osobowych innemu administratorowi,

      - wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,

      - wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Spółki,

      - zwrócenia się do Spółki lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości co do wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.