+420 573 341 641  info@walmag.cz

WARUNKI HANDLOWE


1. Postonowienia wstępne

1.1 Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Warunkami Handlowymi”) opisują zwyczajową współpracę handlową w zakresie sprzedaży towarów i powiązanego świadczenia usług między spółką WALMAG MAGNETICS s.r.o., REGON 18189113, z siedzibą: Kroměříž, Hulínská 1799/1, kod pocztowy 767 01 (zwaną dalej „spółką” lub „Sprzedawcą”) i jej partnerami handlowymi (zwanymi dalej „Kupującymi”). Spółka i jej partnerzy handlowi są także w niniejszych Warunkach Handlowych określani wspólnie jako strony umowy lub indywidualnie jako strona umowy.

1.2. Niniejsze Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej między spółką i jej partnerami handlowymi, i stają się częścią postanowień umownych, jeżeli strony umowy wyrażą zgodę na to na piśmie lub w inny sposób.

1.3. Dla wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Handlowych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm systemu prawnego Republiki Czeskiej.

1.4. Uregulowania stosunków wzajemnych dokonane w niniejszych Warunkach Handlowych mają pierwszeństwo przed względnie obowiązującymi przepisami prawa i przed zwyczajami handlowymi. Postanowienia odbiegające w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.5. Warunki i ustalenia w ich ważnej wersji będą upubliczniane na stronie internetowej firmy. Firma ma prawo do zmiany warunków i ustaleń, stale zmieniających się warunków biznesowych i we właściwy sposób informować swoich partnerów handlowych.

1.6. Warunki Handlowe w obowiązującym brzmieniu zostały opublikowane na stronie internetowej spółki. Spółka ma prawo do zmiany warunków handlowych na bieżąco, a o zmianie warunków handlowych poinformować w odpowiedni sposób partnerów handlowych.

1.7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i jego ważności w okresie jego obowiązywania i zobowiązuje się poinformować partnerów z odpowiednim wyprzedzeniem przed zmianą.

2. Umowa sprzedaży i jej wykonanie

2.1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy spółką i jej partnerami handlowymi następuje z reguły na podstawie zamówienia Kupującego, które jest propozycją umowy sprzedaży, i potwierdzenia tego zamówienia przez spółkę.

2.2. Za potwierdzenie zamówienia może być uznane także jego rzeczywiste wykonanie przez Sprzedawcę i odbiór towaru przez Kupującego w formie potwierdzenia dowodu dostawy, listu przewozowego lub faktury, a mianowicie w transakcjach handlowych, których cena towarów i usług nie przekracza kwoty 200.000 CZK w poszczególnym przypadku dostawy towarów i usług.

2.3. W przypadku niejasności lub innych braków zamówienia spółka wezwie partnera handlowego do jego uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku, gdy zamówienie partnera handlowego nie może być przyjęte, spółka poinformuje partnera handlowego o nieprzyjęciu zamówienia.

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży w transakcjach handlowych przekraczających kwotę 200 000 CZK w poszczególnym przypadku dostawy towarów i usług jest wymagana forma pisemna umowy.

2.5. Umowa sprzedaży powinna, jeżeli nie uzgodniono inaczej, zawierać:


         a) identyfikację stron umowy;

         b) specyfikację towaru, w tym jego parametrów technicznych;

         c) cenę towaru;

         d) wskazanie gwarancji jakości towaru w formie warunków reklamacji lub karty gwarancji;

         e) termin dostawy;

         f) sposób przewozu;

         g) warunki płatności.

2.6. Jeśli po zawarciu umowy sprzedaży dojdzie do zmiany wymagań partnera handlowego lub do zmian w produkcji, które mogą wpłynąć na wykonanie zawartej umowy sprzedaży, spółka wszczyna postępowanie mające na celu przeprowadzenie zmiany. Wszelkie zmiany i aneksy do umowy sprzedaży powinny być sporządzone na piśmie i powinny być podpisane przez obie strony umowy.

2.7. Przejście prawa własności do towarów następuje po pełnym zapłaceniu ceny sprzedaży.

2.8. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, miejscem dostawy towarów jest siedziba Kupującego.

2.9. Jeżeli partner handlowy dodatkowo stwierdzi, że nie będzie mógł odebrać dostawy towarów od przewoźnika umownego lub od Sprzedawcy w uzgodnionym terminie dostawy, powinien powiadomić o tym niezwłocznie spółkę na piśmie oraz podać przyczynę i datę, gdy będzie w stanie towar odebrać. Nieodebranie towaru przez Kupującego w czasie dostawy lub nieudzielenie pomocy niezbędnej w celu zrealizowania dostawy nie narusza obowiązku Kupującego zapłacenia ceny sprzedaży, jak gdyby dostawa towarów została zrealizowana. Sprzedawca w takim przypadku zapewni przechowanie towarów na ryzyko i koszt partnera handlowego.

2.10. Jeżeli partner handlowy nie odbierze towarów w uzgodnionym terminie, spółka może ustalić Kupującemu w formie pisemnej dodatkowy termin odbioru dostawy towarów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, za który spółka nie ponosi odpowiedzialności, partner handlowy nie odbierze dostawy towarów nawet w tym dodatkowym terminie, spółce powstaje prawo do odstąpienia od umowy w formie pisemnej, również częściowo. Nie wpływa to na prawo spółki do odszkodowania za szkodę poniesioną z powodu naruszenia obowiązków umownych przez partnera handlowego.

2.11. Każda strona umowy ma prawo do zawieszenia wykonywania obowiązków umownych, jeżeli wykonanie tych obowiązków jest uniemożliwione lub utrudnione poprzez niewspółmierną interwencję tzw. siły wyższej, tzn. na przykład powodzie, embarga, itp.

2.12. Stosunek umowny między Sprzedawcą i Kupującym może być zakończony, w szczególności w drodze wykonania zobowiązań stron umowy, w drodze pisemnego porozumienia lub pisemnego odstąpienia w przypadku, gdy dojdzie do istotnego naruszenia umowy. Za istotne naruszenie umowy jest uważana zwłoka Kupującego w zapłaceniu ceny sprzedaży o ponad jeden miesiąc, a także zwłoka Sprzedawcy w dostawie towarów o ponad jeden miesiąc od uzgodnionej daty dostawy towarów.

2.13. W pisemnym odstąpieniu od umowy odstępująca strona umowy powinna wskazać powód odstąpienia od umowy, ewentualnie dołączyć do tej czynności dokumenty potwierdzające przedstawione przez nią dowody.

2.14. Strona umowy, której zostało doręczone odstąpienie od umowy, powinna do niego ustosunkować się bez zbędnej zwłoki i wskazać, czy powody odstąpienia akceptuje czy nie. Jeżeli powodów podanych w zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy nie akceptuje, strona umowy powinna wskazać, w czym upatruje brak powodów do odstąpienia od umowy.

2.15. Odstąpienie od umowy nie narusza prawa do kary umownej i do odszkodowania.

2.16. Kara umowna powinna zostać naliczona drugiej stronie umowy na piśmie, a rozliczenie należy jej doręczyć. Na rozliczeniu powinna być podana wysokość kary umownej oraz jej powód.

2.17. Zapłacenie kary umownej nie narusza prawa do odszkodowania, które powstało w związku przyczynowym z powodem, na podstawie którego kara umowna jest naliczana i egzekwowana.

3. Płatności

3.1. Podstawą do zapłaty przez Kupującego jest dokument - faktura VAT (zwana dalej „fakturą”). Termin płatności faktury wynosi zazwyczaj 14 dni od wystawienia faktury, o ile strony umowy nie uzgodniły inaczej. Prawo fakturowania uzgodnionej ceny sprzedaży powstaje w momencie dostawy towarów.

3.2. Dostawa towarów uznawana jest jednocześnie za zdarzenie podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wystawiona faktura zawierać będzie oprócz wymogów faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług identyfikację umowy, na podstawie której została wykonana, dokumentu potwierdzającego datę sprzedaży, numer faktury, termin płatności, ewentualnie kwotę udzielonej zaliczki z podaniem numeru faktury zaliczkowej. Faktura powinna być opatrzona pieczęcią Sprzedawcy i podpisem osoby upoważnionej do jej wystawienia.

3.3. Sprzedawca jako płatnik podatku od towarów i usług doliczy w przypadku każdego poszczególnego zdarzenia podatkowego do fakturowanej ceny podatek od towarów i usług według stawki odpowiadającej uregulowaniom ustawowym w czasie, gdy zdarzenie podatkowe miało miejsce.

3.4. W przypadku, gdy faktura zawiera nieprawidłowe dane, lub brakuje niektórych danych, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu faktury Sprzedawcy przed terminem jej płatności. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia nowej faktury z nowym terminem płatności.

3.5. Faktura Sprzedawcy zostanie zapłacona przelewem bezgotówkowym na rachunek Sprzedawcy, nr rach. KB 417 945 691/0100. Zapłaceniem ceny sprzedaży rozumiane jest uznanie płatności Kupującego na rachunku spółki.

3.6. W przypadku zapłacenia faktury przez Kupującego po dacie jej płatności, Sprzedawca jest uprawniony do domagania się odsetek ustawowych za zwłokę i kary umownej.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje towarów Sprzedawcy są regulowane obowiązującym regulaminem reklamacyjnym, który stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.