+420 573 341 641  info@walmag.cz

REGULAMIN REKLAMACYJNY


 1. Niniejszy Regulamin Reklamacyjny reguluje procedurę reklamacji towaru (zwanego dalej „przedmiotem sprzedaży”) spółki WALMAG MAGNETICS s.r.o., REGON 18189113, z siedzibą: Kroměříž, Hulínská 1799/1, kod pocztowy 767 01 (zwanej dalej „spółką” i „Sprzedawcą”) i udzielania gwarancji jej partnerom handlowym (zwanym dalej „Kupującymi”).
   
 2. Regulamin Reklamacyjny w obowiązującym brzmieniu został opublikowany na stronie internetowej spółki. Spółka ma prawo do zmiany regulaminu reklamacyjnego na bieżąco oraz do powiadamiania o jego zmianie w formie e-maila, lub w inny odpowiedni sposób partnerów handlowych.
   
 3. Okres gwarancji przedmiotu sprzedaży wynosi 6 miesięcy od dostawy towaru Kupującemu, o ile nie uzgodniono inaczej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że towar będzie uzgodnionej jakości oraz w wykonaniu odpowiednim do celu używania.
   
 4. W odniesieniu do towarów, które podlegają przepisom Ustawy nr 22/1997 Dz.U. a 90/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej, Sprzedawca poda w umowie sprzedaży (ewent. w dokumentacji technicznej lub na fakturze), czy została dla nich wydana Deklaracja zgodności zgodnie z wymaganiami tej ustawy i jej przepisów wykonawczych.
   
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest regulowana przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Roszczenia Kupującego z tytułu wad towaru można zasadniczo zastosować w zależności od tego, czy doszło do istotnego lub nieistotnego naruszenia umowy.
   
 6. Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki do obejrzenia towaru po jego dostawie, przy dołożeniu wszelkiej fachowej staranności, i do powiadomienia spółki o stwierdzonych wadach towaru. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wadach na piśmie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 7 dni po tym, gdy wady stwierdził lub mógł stwierdzić dokładając wszelkiej fachowej staranności.
 7. Reklamacja towarów powinna zawierać opis wady i specyfikację roszczenia, które Kupujący stosuje wobec Sprzedawcy.
   
 8. Jeżeli Kupujący w udokumentowany sposób nie powiadomi spółkę o wystąpieniu wady przedmiotu sprzedaży w ustalonym terminie, jego prawo z tytułu odpowiedzialności za wady wygasa.
   
 9. W przypadku wystąpienia wady towaru, która może spowodować Kupującemu lub osobom trzecim szkodę majątkową, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia spółki o wadzie, zarówno telefonicznie, jak też na piśmie. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi spółki w ten sposób, ponosi wszelkie ryzyka powstałej szkody.
   
 10. Reklamację towaru może Kupujący zastosować u Sprzedawcy także za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Za udokumentowane powiadomienie o reklamacji jest jednak uważane tylko zgłoszenie w formie listu poleconego. Ciężar dowodu w zakresie udokumentowania terminu doręczenia i treści reklamacji ponosi Kupujący.
   
 11. Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi na zastosowaną przez partnera handlowego reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji, o ile nie uzgodniono inaczej.
   
 12. Sprzedawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego bez zbędnej zwłoki. O przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji Sprzedawca informuje na bieżąco Kupującego, a w pisemnym ustosunkowaniu wskaże, czy wady uznaje, czy też nie.
   
 13. Kupujący jest zobowiązany, na wniosek Sprzedawcy, zapewnić na własny koszt i ryzyko przewóz reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i z powrotem w celu dokonania oceny i rozwiązania reklamacji przedmiotu sprzedaży przez Sprzedawcę.
   
 14. Spółka jest zobowiązana ewentualną wadę towaru usunąć w rozsądnym terminie odpowiednim do charakteru wady towaru.
   
 15. Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, Sprzedawca usunie wadę poprzez naprawę lub dostawę zastępczego towaru. Jeże chodzi o wadę, której się nie da usunąć, Kupujący ma prawo do zniżki od ceny sprzedaży lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
   
 16. W przypadku usunięcia wady części towaru, spółka ponosi odpowiedzialność za wady naprawione lub wymienione części towaru w takim samym okresie gwarancyjnym i na tych samych warunkach, jakie obowiązują dla pierwotnie dostarczonego towaru. W przypadku pozostałych nienaprawionych lub niewymienionych części towaru okres gwarancji można przedłużyć tylko o taki okres czasu, przez który towary były w wyniku wady wyłączone z użytkowania.
   
 17. Wadliwe części towaru, które zostały zastąpione w ramach reklamacji częściami towarów bez wad, stają się własnością Sprzedawcy.
   
 18. W przypadku odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru, o ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca ponosi koszty powstałe w związku z usuwaniem wad przedmiotu sprzedaży. Dotyczy to również celowo poniesionych kosztów związanych z przewozem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i z powrotem w związku ze spełnieniem obowiązku Kupującego podanego w ustępie 14, które w przypadku uznania zasadności reklamacji następnie zwraca Sprzedawca Kupującemu na podstawie jego wniosku.
   
 19. Jeżeli Kupujący zarzuci Sprzedawcy wadę towaru, która obiektywnie nie istnieje, Sprzedawca ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w wyniku bezpodstawnego zastosowania wady.
   
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez niewłaściwe informacje i polecenia Kupującego.
   
 21. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za wady przedmiotu sprzedaży, które powstają w warunkach normalnej pracy, i nie jest odpowiedzialny za wady wynikające ze specjalnego charakteru zakładu Kupującego. W razie wątpliwości Kupujący jest zobowiązany do udokumentowania, że przed zawarciem umowy Sprzedawcę poinformował o specjalnych warunkach zakładu.
   
 22. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru, które zostały spowodowane niewłaściwą konserwacją, niewłaściwym montażem lub błędną naprawą przeprowadzoną przez Kupującego, lub przez niego przeprowadzoną modyfikacją przedmiotu sprzedaży bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
   
 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie przedmiotu sprzedaży.
   
 24. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za wady, jeżeli reklamowane wady zostały spowodowane przez zdarzenia i okoliczności, na które Sprzedawca nie może w żaden sposób wpłynąć (tzw. siła wyższa).
   
 25.  Odszkodowanie jest regulowane odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego.